ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حقول

لغت‌نامه دهخدا

حقول . [ ح ُ ] (ع مص ) حقلة. مبتلی شدن اسپ و اشتربه بیماری حقلة. (منتهی الارب ). رجوع به حقلة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ