ترجمه مقاله

حقوقی

لغت‌نامه دهخدا

حقوقی . [ ح ُ ] (ص نسبی ) منسوب به حقوق . مقابل ِ جزائی : محاکم حقوقی .
ترجمه مقاله