ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفار

لغت‌نامه دهخدا

حفار. [ ] (اِ) ظاهراً مرغی است و آنرا بلهجه ٔ طبری وکا گویند :
کبک و حفار هست کوک و وکا.

(نصاب طبری ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ