ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حشیة

لغت‌نامه دهخدا

حشیة. [ ح َ شی ی َ ] (ع اِ) بسترآکنده . توشک و نهالی آکنده بچیزی چون پنبه و پشم و جز آن . نهالی . (مهذب الاسماء) ج ، حشایا. || بالشچه ٔ زنان که بر پستان یا سرین بندند تا کلان نماید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ