ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حشورة

لغت‌نامه دهخدا

حشورة. [ ح َش ْ وَ رَ ] (ع اِ) اسپ تهیگاه برآمده . || پیرزال بخیل و زیرک . || زن کلان شکم . (منتهی الارب ). || ستور گرداندام استوارخلقت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ