ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حشرم

لغت‌نامه دهخدا

حشرم . [ ح ِ رِ ] (ع اِ) حسرم . رجوع به حِسرم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ