ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حشرج

لغت‌نامه دهخدا

حشرج . [ ح َ رَ ] (ع اِ) چاه در میان سنگ ریزه ها که به آب نزدیک باشد. (منتهی الارب ). چاه خرد در میان سنگریزه . (مهذب الاسماء). ج ، حشارج . || کوزه ٔ بسیار باریک . تنک ، که در آن آب سرد گردد. (منتهی الارب ). ج ، حشارج . || مغاک در کوه که در آن آب صافی شود. حشرجة، یکی . ج ، حشارج . || نارگیل . نارجیل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ