ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسین مهدی

لغت‌نامه دهخدا

حسین مهدی . [ ح ُ س َ ن ِ م َ ] (اِخ )هشتمین تن از ائمه ٔ رسی در سعدا است که از 393 هَ .ق . سلطنت کرد و وفات او در 404 هَ . ق . بوده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ