ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسینة

لغت‌نامه دهخدا

حسینة. [ ح َ ن َ ] (اِخ ) (قلعه ٔ ...) رجوع به قلعه ... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ