ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسیح

لغت‌نامه دهخدا

حسیح . [ ح َ ] (اِخ ) رئیس فرقه ٔ مغتسله و شاگرداو شمعون است . (ابن الندیم ). رجوع به مغتسله شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ