ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن

لغت‌نامه دهخدا

حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن احمد مهلبی . رجوع به حسن مهلبی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ