ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن کاتب

لغت‌نامه دهخدا

حسن کاتب .[ ح َ س َ ن ِ ت ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن حمدون مکنی به ابوسعد بغدادی . درگذشته ٔ 546 هَ . ق . او راست : «معرفة الاعمال و الحساب ». (هدیة العارفین ج 1 ص 278).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ