ترجمه مقاله

حسن نظمی

لغت‌نامه دهخدا

حسن نظمی . [ ح َ س َ ن ِ ن َ ] (اِخ ) ابن علی مولوی رومی شیخ زاویه ٔ مولویان قاهره و متخلص به نظمی بود و در استانبول 1125 هَ . ق . درگذشت . دیوان شعر ترکی دارد. (هدیة العارفین ج 1 ص 297).
ترجمه مقاله