ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسن مهلبی

لغت‌نامه دهخدا

حسن مهلبی . [ ح َ س َ ن ِ م ُ هََل ْ ل َ ] (اِخ ) ابن احمد مکنی به ابوالحسین . درگذشته ٔ 380 هَ . ق . او راست : «المسالک و الممالک » که برای معز فاطمی فرمانروای مصر تألیف کرده و آن را بنام او «عزیزی » نامیده است . (هدیة العارفین ج 1 ص 273).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ