ترجمه مقاله

حسن مرعش

لغت‌نامه دهخدا

حسن مرعش . [ ح َ س َ ن ِ م َ ع َ ] (اِخ ) ابن حمزةبن علی بن عبداﷲبن محمدبن حسن حسینی علوی شیعی فقیه امامی .درگذشته در بغداد 358 هَ . ق . او راست : «تباشیر الشریعه » و «الدر» و جز آن . (هدیة العارفین ج 1 ص 271) (ذریعه ج 3 ص 310) (مازندران و استرآباد رابینو ص 309).
ترجمه مقاله