ترجمه مقاله

حسن زرین قلم

لغت‌نامه دهخدا

حسن زرین قلم . [ ح َ س َ ن ِ زَرْ ری ق َ ل َ ] (اِخ ) خطاط خوشنویس .رجوع به زرین قلم و نمونه ٔ خطوط خوش شاهنشاهی شود.
ترجمه مقاله