ترجمه مقاله

حسن حقی

لغت‌نامه دهخدا

حسن حقی . [ ح َ س َ ن ِ ح َق ْقی ] (اِخ ) ابن مصطفی پاشا وزیر اشقودره ای . وزیر دولت عثمانی بود و معزولاً در 1313 هَ . ق . در حلب درگذشت . دیوان شعر ترکی دارد. (هدیة العارفین ج 2 ص 303).
ترجمه مقاله