ترجمه مقاله

حسفة

لغت‌نامه دهخدا

حسفة. [ ح َ ف َ ] (ع اِ) ابر تُنُک .
ترجمه مقاله