ترجمه مقاله

حسامی هروی

لغت‌نامه دهخدا

حسامی هروی . [ ح ُ ی ِ هَِ رَ ] (اِخ ) از اقربای محمدبن حسام الدین قهستانی است و بقوت حافظه معروف چنانکه حکایات طویل را به همان عبارت که در کتب دیده بر منبر میخواند. در جمعه هادر مسجد جامع هرات به وعظ میپرداخت و روزهای چهارشنبه در مزار پیر مجرد خواجه ابوالید احمد وعظ میکرد. (حبیب السیر جزء4 از ج 3 و چ خیام ج 4 ص 617) (ذریعه ج 9 ص 237) (ریاض العارفین ص 186). رجوع به ابن حسام شود.
ترجمه مقاله