ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حساس

لغت‌نامه دهخدا

حساس . [ ح َس ْ سا ] (ع ص ) نیک دریابنده . (غیاث ). بسیارحس . سخت ادراک . تیزحس . شدیدالحس .
- سلولهای حساس ؛ یاخته های احساس کننده . رجوع به سلول و به کتاب جانورشناسی عمومی فاطمی ص 168 و 202 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ