ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حساب و کتاب

لغت‌نامه دهخدا

حساب و کتاب . [ ح ِ ب ُ ک ِ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) رجوع به حساب کتاب شود: حساب و کتابی در میان نیست ؛ یعنی سازمان نامرتب و مشوش است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ