ترجمه مقاله

حر عاملی

لغت‌نامه دهخدا

حر عاملی . [ ح ُرْ رِ م ِ] (اِخ ) احمدبن حسن بن علی مشغری . از دانشمندان شیعه ٔ عهد صفوی و برادر محمدبن حسن شیخ الاسلام مشهد است که در 1040 هَ . ق . متولد شد و پس از مرگ برادر در 1104 هَ . ق . خود بدان مقام رسید و در 1115 هَ . ق . بدستور شاه سلطان حسین صفوی به اصفهان شد، و تا 1120 هَ . ق . زنده بود. او راست : تاریخ صغیر و تاریخ کبیر و تفسیر قرآن و جواهر کلام و حاشیه بر مختصر نافع. (امل الاَّمل ) (ذریعه ج 4 ص 259). خاندان وی خود را از فرزندان حربن یزید ریاحی دانند. وی کتابی بنام «روض الناظرین فی علم الاولین و الاَّخرین » بتقلید از «روض المناظر فی علم الاوایل و الاواخر» تألیف ابن شحنه ٔ حلبی متوفی 815 هَ . ق . تألیف کرد، و سپس «الدر المسلوک فی احوال الانبیاء و الاوصیاء و الملوک » را از روی آن بنگاشت . (فهرست کتابخانه ٔ مرکزی دانشگاه ج 2 ص 568، 572).
ترجمه مقاله