ترجمه مقاله

حروف یا خط

لغت‌نامه دهخدا

حروف یا خط. [ ح ُ خ َطط / خ َ ] (اِ مرکب ) در غلاطیان 6:11مینویسد: «ملاحظه کنید که با چه حروف جلی به شما نوشتم ». عبرانیان را اشعار مخصوص الفبائی هست که هر نیم شعر یا مصرع به یکی از حروف الفبا مرتباً شروع میشود و بزرگترین این اشعار مزمور 119 است که بر حسب تعداد حروف الفبای عبری 22 قسمت و هر قسمتی دارای هشت مصرع است که هر یک با حروف الفبا بترتیب شروع میشود. مزامیر 25 و 34 دارای 22 شعر است که هر یک با یکی ازحروف عبری شروع میشود و در مزامیر 111 و 112 هر مصرع با یکی از حروف و مصرع دوم با حرف دیگر شروع میشود. مزامیر 37 و 145 الفبائی و نیاحات ارمیا هم الفبائی میباشد. باب 31 امثال نیز از آیه ٔ هشتم تا آخر الفبائی است . پولس رسول فیمابین حروف و روح تفاوت میگذارد چنانکه در رومیان 2:27 و 29 و 7 دوم قرنتیان 3:6 وارد است که کلام و حرف شریعت به اطاعت و بجا آوردن ظاهری آن باید بمعنای روحانی باشد و از قلب بتوسط روح مسیح آن را اطاعت نمودن . (قاموس کتاب مقدس ص 318).
ترجمه مقاله