ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حروف قافیت

لغت‌نامه دهخدا

حروف قافیت . [ ح ُ ف ِ قا ی َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حرفهائی که ممکن است در کلمه ٔ قافیه ٔ شعر فارسی واقع شوند. و آنها نه حرفند و هریک را نامی است بدین ترتیب : حرف رَوی ّ، حرف ردف ، حرف قید، حرف تأسیس ، حرف دخیل ، حرف وصل ، حرف خروج ، حرف مزید، حرف نایر. رجوع به هریک از این کلمات و المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص 153 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ