ترجمه مقاله

حروف رابطه

لغت‌نامه دهخدا

حروف رابطه . [ ح ُ ف ِ ب ِ طَ / طِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به حرف رابطه شود.
ترجمه مقاله