ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حروف تفصیل

لغت‌نامه دهخدا

حروف تفصیل . [ ح ُ ف ِ ت َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حروف تفریق . حروف جدائی : یا،اما: شماره یا جفت است و یا تک . و در عربی اِمّا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ