ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حرمان

لغت‌نامه دهخدا

حرمان . [ ح ِ ] (اِخ ) حصنی است به یمن نزدیک دملوه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ