ترجمه مقاله

حرلان

لغت‌نامه دهخدا

حرلان . [ ح َ ](اِخ ) نام ناحیتی به غوطه ٔ دمشق . (معجم البلدان ).
ترجمه مقاله