ترجمه مقاله

حرصة

لغت‌نامه دهخدا

حرصة. [ ح َ رَ ص َ ] (ع اِ) مستقر و وسط هر چیز و میانه ٔ آن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله