ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حده

لغت‌نامه دهخدا

حده . [ ح َدْ دِ ] (اِخ ) دهی از دهستان میان آب (بلوک عنافجه ) بخش مرکزی شهرستان اهواز است . در 8هزارگزی شمال خاوری اهواز و 3هزارگزی خاوری راه آهن کنار کارون واقع است . جلگه و گرمسیر است . 75 تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه ٔ کارون ، محصول آن غلات و شغل مردم زراعت و گله داری و صنایع دستی قالیچه بافی است . راه در تابستان اتومبیل رو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ