ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حدة

لغت‌نامه دهخدا

حدة. [ ح ِ دَ ] (ع مص ) حد بر کسی راندن . || از کاری بازداشتن . (زوزنی ). || (اِ) سنگی که بر آب فرونرود. (نزهة القلوب خطی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ