ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حجر صرف

لغت‌نامه دهخدا

حجر صرف . [ ح َ ج َ رِ ص َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به حجرالصرف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ