ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حجرالمصفی

لغت‌نامه دهخدا

حجرالمصفی . [ ح َ ج َ رُل ْ م ُ ص َف ْ فا ] (ع اِ مرکب ) صاحب تحفه گوید: شبه است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ