ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حجةالتمام

لغت‌نامه دهخدا

حجةالتمام . [ ح َج ْ ج َ تُت ْ ت َ ] (اِخ ) آخرین حج پیغمبر که آنرا حجةالوداع و حجةالاسلام و حجةالبلاغ نیز گویند. رجوع بحجةالوداع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ