ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیش

لغت‌نامه دهخدا

حبیش . [ ] (اِخ ) ابن اشعر. رجوع به حبیش بن خالدبن سعد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ