ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیش

لغت‌نامه دهخدا

حبیش . [ ] (اِخ ) ابن حباشةبن اوس بن بلال اسدی پدر ذر میباشد. ابوالقاسم بن ابی عبداﷲبن مندة در کتاب «من روی حدیث لیلةالقدر» حدیثی از وی آورده . و آن حدیث چنین است : «من طریق ذربن حبیش قال حدثنی اُبی ّ...» و او اُبی بن کعب صحابی است لیکن ابوالقاسم مذکور او را به فتح همزه خوانده و حبیش را از صحابه شمرده است . و این خطائی ظاهر است . و این مرد غیر از حبیش اسدی است . (الاصابة ج 2 ص 76).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ