ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیش

لغت‌نامه دهخدا

حبیش . [ ح ُ ب َ ] (اِخ ) ابوالفضل . رجوع به حبیش تفلیسی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ