ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیش

لغت‌نامه دهخدا

حبیش . [ ح ُ ب َ ] (اِخ ) ابن الحسن . نام طبیب و گیاه شناسی صاحب تألیف در فن خویش و ابن البیطار در مفردات از او بسیار روایت آرد. رجوع به حبیش اعسم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ