ترجمه مقاله

حبیر

لغت‌نامه دهخدا

حبیر. [ ح َ ] (اِخ ) نام محلی به حجاز است . فضل بن عباس الهی گوید :
سقی دمن المواتل من حبیر
بواکر من رواعد ساریات .
و ممکن است شاعر از کلمه ٔ حبیر معنی لغوی سحاب را خواسته باشد.(معجم البلدان ).
ترجمه مقاله