ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیب افندی سعد

لغت‌نامه دهخدا

حبیب افندی سعد. [ ح َ اَ ف َس َ ] (اِخ ) او راست : رفیقةالتاجر و شقیقةالدفاتر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ