ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبیبة سلطان

لغت‌نامه دهخدا

حبیبة سلطان . [ ح َ ب َ س ُ ] (اِخ ) نام یکی از چند دختر میرزا الغبیگ است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ