ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبک

لغت‌نامه دهخدا

حبک . [ ح ِ ب َک ک ] (ع ص ) ناکس و فرومایه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ