ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبق الفنا

لغت‌نامه دهخدا

حبق الفنا. [ ح َ ب َ قُل ْ ف َ ] (ع اِ مرکب ) ابن البیطار گوید: هو المرزنجوش . و در بعض نسخ حبق القنا آمده است . و در منتهی الارب نیز حبق القنا آمده است و آن رابا مرزنجوش و حبق الفیل مرادف گفته است ، و مرادفهای مرزنجوش کلمات ذیل است : مرزنگوش . ریحان داود. شمشرا.عنقر. مرزگوش . عیسوب . مروس اقطی . انجرک . سمسق . باسبوس . کُحلا. آذان الفار. سمسیمون . || و در بعض لغت نامه ها به کلمه ٔ حبق الفنا معنی روباه تربک داده اند که به معنی تاج ریزی (عنب الثعلب ) است . قنا. و رجوع به دزی ج 1 ص 245 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ