ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبة

لغت‌نامه دهخدا

حبة. [ ح َب ْ ب َ ] (اِخ ) ابن جویه . رجوع به حبةبن جوین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ