ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حباقا

لغت‌نامه دهخدا

حباقا. [ ح َ ] (اِ) بلغت سریانی ، داروئیست که آنرا حندقوقی و بفارسی اندقوقو گویند. منافع بسیار دارد. (برهان قاطع). حندقوقی . (بحر الجواهر). و بعضی گویند حندقوقی برّی است . ذُرَق . لوطوس آغریوس . رجوع به لوطوس آغریوس و طریفلن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ