ترجمه مقاله

حبابیة

لغت‌نامه دهخدا

حبابیة. [ ح ُ بی ی َ ] (اِخ ) نام دو قریه است به مصر که یکی از آن دو را منستریون نیز نامند، و آن از کوره ٔ شرقیة است . و دیگری را منزل نعمة نیز خوانند و آن نیز شرقیة است . (معجم البلدان ج 3 ص 206).
ترجمه مقاله