ترجمه مقاله

حاملگی

لغت‌نامه دهخدا

حاملگی . [ م ِ ل َ / ل ِ ] (حامص ) بارداری . آبستنی .
ترجمه مقاله