ترجمه مقاله

حال و احوال

لغت‌نامه دهخدا

حال و احوال . [ ل ُ اَح ْ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) از اتباع است . رجوع به حال شود.
ترجمه مقاله