ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حالی

لغت‌نامه دهخدا

حالی . (اِخ ) از شعرای محمد شیبانی خان درسمرقند بود و چون پادشاه افاضل نواز آن شهر فتح کرد بدرگاه آمد. رجوع شود به رجال حبیب السیر ص 196. و چون بیشتر شهرت او به بنایی است ، بدان کلمه رجوع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ