ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حالوقة

لغت‌نامه دهخدا

حالوقة. [ ق َ ] (ع ص ) بُرنده ٔ کار: رجل حالوقة. || بُرنده . بُران : سیف حالوقة.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ